Ons onderwijs

Op de Juliana van Stolbergschool werken we handelingsgericht. Deze werkwijze is erop gericht om kinderen te erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding mogelijk.

In de praktijk
Na de instructie, die klassikaal plaatsvindt, gaat de groep aan het werk. De kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de lesstof , nemen plaats aan de instructietafel. De leerkracht geeft verlengde, effectieve instructie: deze groep krijgt de uitleg van de lesstof nogmaals te horen en worden begeleid op weg geholpen. De andere leerlingen werken grotendeels zelfstandig. Tussendoor loopt de leerkracht meerdere rondes in de klas. Tijdens deze wijze van zelfstandig werken maken we gebruik van een stoplicht. De kleuren rood (zelfstandig aan het werk, zonder hulp te vragen), oranje (zachtjes hulp vragen aan anderen als je zelf niet verder kunt) en groen (hulp vragen aan de leerkracht of een klasgenootje) spreken bijna voor zich.

Leerstofjaarklassen
Het onderwijs op de Juliana van Stolbergschool gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem in vier units. Dit betekent dat kinderen die ongeveer even oud zijn samen in een groep worden geplaatst. Daarnaast bestaat iedere unit  uit twee jaargroepen, die dicht bij elkaar gehuisvest zijn. De leerkrachten uit iedere unit werken nauw samen met elkaar. We hebben in ons schoolgebouw plek voor 15 groepen, maar de vorming ervan is altijd afhankelijk van het totaal aantal leerlingen. We streven een gemiddeld aantal leerlingen van 28 per groep. 

Onze kleutergroepen
Hoewel wij bewust kiezen voor het leerstofjaarklassensysteem, werken we met gecombineerde kleutergroepen 1/2. We bieden onze jongste leerlingen een programma aan, dat gericht is op een brede ontwikkeling. We werken vanuit de Leerlijnen Jonge Kind, waarbij geleerd wordt op een natuurlijke en speelse manier, vanuit betekenisvolle thema’s. Op basis van observatie en reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten aan.

Combinatiegroepen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met homogene jaargroepen. Soms leidt het aantal leerlingen in één jaargroep toch tot de vorming van combinatiegroepen. Wij ervaren dit niet als een probleem: door de organisatie van ons onderwijs leren we de kinderen én de leerkrachten werken in groepen met verschillen. Het is ons streven eenmaal geformeerde groepen in dezelfde samenstelling zo lang mogelijk te laten bestaan.

Naast taal, lezen en rekenen
Doen we natuurlijk nog veel meer! U leest het in onze speerpunten