Hoogbegaafdheid op de JvS

HB op de Juliana van Stolbergschool 

De hoofddoelstelling van het beleid van de Juliana van Stolberg school is:
Juliana van Stolberg school biedt passend onderwijs aan op niveau 4 voor hoogbegaafde leerlingen (behorend tot de doelgroepomschrijving) voor ongeveer 30 leerlingen uit groep 1 t/m 8. Deze leerlingen worden verdeeld over drie plusklassen (groep 1-2-3), groep 4 en 5 en groep 6,7 en 8)  de groepen twee contactmomenten in de week hebben. Hierbij is aandacht voor cognitieve uitdaging, het ontmoeten van peers, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van executieve functies. Daarnaast is er voor deze leerlingen passend aanbod in de reguliere klassen.
 
Resultaten
Om de hoofddoelstelling van Juliana van Stolbergschool te bereiken, willen we gedurende de beleidsperiode van vijf jaar de volgende resultaten bereiken:
 1. In alle leerjaren vindt structureel signalering plaats.
 2. In de reguliere klassen is een passend onderwijsaanbod, middels compacten en verrijken. 
 3. Buiten de klassen is verdergaand ondersteuningsaanbod in de vorm van plusklassen.
 4. Er is sprake van een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8.
 5. Er is sprake van leerkracht-onafhankelijke basisondersteuning op alle benodigde onderdelen (signaleren, compacten, verrijken).
 6. Alle leerkrachten zijn geschoold op het gebied van hoogbegaafdheid.
 
Effecten onderwijsaanpassing
Na het behalen van de genoemde resultaten van het beleid, worden er (neven) effecten verwacht. Hieronder staan een aantal te verwachten effecten:
 • Leerlingen worden eerder en vaker gesignaleerd en erkend vanuit hun hoogbegaafde potentieel (vermindering misdiagnoses).
 • Meer leerlingen kunnen hun hoogbegaafde potentieel daadwerkelijk ontwikkelen en/of behalen hogere schoolprestaties op de kerndoelen conform hun potenties (het zit erin én het komt er ook uit).
 • Het welbevinden stijgt bij een deel van de hoogbegaafde leerlingen.
 • Meer leerlingen binnen de doelgroep hebben een goede werkhouding en motivatie.
 • Meer leerlingen van de doelgroep vinden aansluiting bij peers in de plusklas, wat ten goede komt aan de leerresultaten en het welbevinden van deze leerlingen voor nu en in de toekomst.
 • Minder doublures en/of uitval in het basis- en voortgezet onderwijs onder de hoogbegaafde leerlingen.
 • Interne en externe contacten zullen bijdragen aan ontwikkeling hoogbegaafdheidsonderwijs.
 • Het SWV en de bestuur hebben zicht op hoogbegaafdheidsonderwijs en kunnen kwaliteit monitoren en bewaken.
 • Leerlingen ervaren oprechte belangstelling en het begrip van de leerkracht.

 

Ester van Ballegooijen van Talentburo Tilburg, Rilla Damsma, een gespecialiseerde leerkracht op onze school en een ouder (ervaringsdeskundige) begeleiden deze plusklassen. We verwachten door deze aanpak tegemoet te komen aan de kinderen die vaak meer en andere uitdaging nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Maar ook een andere benadering en ondersteuning om zich prettig te kunnen voelen op school. We bieden daarmee betekenisvol en samenhangend onderwijs aan.