Uw en onze wetgeving leerplicht

Met 5 jaar wordt uw kind volgens de wet leerplichtig. U bent aan die wet gehouden, maar de school ook. U kunt uw zoon of dochter dan niet zo maar een dagje vrij van school geven. Volgens de wet mag er alleen verzuimd worden als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Er bestaan op dit punt strikte regels. Zowel op de eerste als op laatste dagen van het schooljaar en rondom de schoolvakanties wordt geen verlof toegekend. Twijfels rondom verzuim en ongeoorloofd verzuim worden altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalwijk. Meent u recht te hebben op verlof voor uw kind(eren), dan dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Een aanvraagformulier kunt hier downloaden of op school uitgeprint aanvragen bij de administratie. Dit geldt overigens ook voor uw 4-jarige en dus nog niet leerplichtige kind.

Meer informatie over de leerplichtwet vindt u op www.leerplichtwegwijzer.nl.