Rapportage en gesprekken

Alle groepen krijgen twee keer per jaar een rapport. Afhankelijk van hoe lang een jongste kleuter (groep 1) op school is, krijgt hij of zij één of twee keer een rapport. De rapporten gaan mee in februari/maart en in juni/juli.

 

Door middel van het rapport worden de ouders geïnformeerd over de voortgang en ontwikkeling van hun zoon of dochter. Op onze school hechten we naast prestaties veel waarde aan de houding en ontwikkeling ten aanzien van de sociale vaardigheden en het werkgedrag.

 

De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten die tijdens toetsen behaald zijn. Bij leerlingen met speciale zorg kan hier van afgeweken worden. Indien van toepassing is, wordt dit in het rapport vermeld. Ook wordt een overzicht van het leerlingvolgsysteem toegevoegd aan het rapport.

 

De school realiseert zich dat ouders ervaringsdeskundigen zijn. Zij weten als geen ander wat er in hun kind omgaat en wat het kind nodig heeft om in ontwikkeling te komen. Dit is ook de reden waarom er na 4 weken onderwijs een gesprek is tussen de leerkracht en de ouders van leerlingen waarbij extra aandacht nodig is voor het afstemmen van het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoefte. Ouders worden door de school uitgenodigd.

Het eerste contactmoment met alle ouders is het voortgangsgesprek in november. In februari/maart zijn de resultaatgesprekken. Na het rapport aan het eind van het schooljaar ligt het initiatief bij de ouders om een gesprek aan te vragen.

 

De (kleuter)leerlingen die instromen in de periode tot aan het eind van het eerste schooljaar krijgen geen rapport. Wel zijn er in dit half jaar contactmomenten met de ouders van deze leerling over de voortgang. Zo is er na 5/6 weken onderwijs een instroomgesprek. Mocht deze periode niet samenvallen met het resultaatgesprek voor de ouders van leerlingen die al langer op school zitten (maart) dan kan, in overleg, ook een voortgangsgesprek ingepland worden.

 

In groep 7 maken de leerlingen in de tweede helft van het schooljaar de CITO-Entree-Toets. Vanuit het resultaat van deze toets stelt CITO een voorlopig schooladvies op. In een gesprek met de ouders wordt de informatie over dit advies en de visie van de school besproken.

           

De leerlingen uit groep 8 nemen in april 2016 deel aan de Centrale-eindtoets. De rapportage hiervan wordt met de ouders gedeeld. Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode. Dit gebeurt in februari/maart.

 

Naast bovenstaande momenten die voor alle leerlingen van toepassing zijn, zijn er tussentijds  gesprekken met ouders over de ontwikkeling van leerlingen met een extra afgestemd onderwijsaanbod.

 

Alle ouders hebben uiteraard ten alle tijden de gelegenheid om met de groepsleerkracht van hun kind in gesprek te gaan. Het is verstandig om een afspraak te maken om in alle rust met elkaar van gedachten te wisselen.