Beleid t.a.v. kinderen met gescheiden ouders

In vrijwel elke klas zitten wel kinderen van gescheiden ouders. Bij deze kinderen verloopt de informatieverstrekking, doordat het gezin niet meer in hetzelfde huis woont anders dan bij de andere kinderen. De wet geeft  aan dat beide ouders recht hebben op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit recht blijft bestaan na scheiding, wanneer een ouder niet meer belast is met het gezag over het kind of wanneer een van de ouders geen omgang meer heeft met het kind. Er kunnen uitzonderlijke situaties zijn waardoor de plicht op informatieverstrekking komt te vervallen. Dit geldt bij een rechtelijke beschikking waarin is vastgesteld dat de informatieverstrekking anders geregeld is, informatie waarbij de informatieverstrekker te maken heeft met een beroepsgeheim of op het moment dat de informatie niet in het belang van het kind is.

Dit houdt niet automatisch in dat de school verplicht is om met de beide ouders in gesprek te gaan en hen beide alle schriftelijke informatie toe te sturen. De verzorgende ouder wordt volgens de wet geacht de informatie met zijn ex-partner te delen.

Naast het wettelijk kader is er ook een menselijk kader. Als school vinden we het belangrijk dat beide ouders goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). Op school hanteren we daarom de volgende regels.

 

  • De schriftelijke informatie vanuit de groep/school gaat naar de ouder bij wie het kind woont. Bij co-ouderschap en op verzoek van de ouders ontvangen beide ouders de schriftelijke informatie, mits wij beschikken over beide mailadressen.
  • In de mondelinge communicatie richt de school zich in eerste instantie tot de verzorgende ouder. Bij co-ouderschap richt de school zich tot de ouder waar het kind die dag woont.
  • Tijdens de rapportgesprekken worden beide ouders in gelegenheid gesteld om een gesprek te hebben met de leerkracht. In principe verwachten we beide ouders op dezelfde tijd. Indien gewenst kan een van beiden op een ander moment komen  Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.