Sociale veiligheid

Op onze school streven we er naar dat alle kinderen zich veilig voelen in de omgang met anderen, zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd en onderdeel van de groep voelen. We gebruiken hiervoor op school de term Sociale Veiligheid. Om hier steeds met elkaar de nadruk op te leggen hebben we sinds 2010 een werkgroep Sociale Veiligheid. De werkgroep houdt zich bezig met regels en afspraken, kinderraad, herstelrecht, pesten, groepssfeer, methode Goed gedaan! en consequenties op ongewenst gedag. Zij houden het Handboek Sociale Veiligheid up-to-date.

In de klassen
Aan het begin van het jaar maakt iedere klas Onze Afspraken. Dit zijn afspraken over hoe er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Mocht het soms niet goed gaan en is er een conflict dan gebruiken we herstelrecht. De kinderen krijgen een kaartje met vragen en gaan met de leerkracht of met elkaar stapsgewijs praten. Ze zoeken daarbij een oplossing om de relatie te herstellen.

We gebruiken in de klassen de methode Goed Gedaan! Goed Gedaan! is een lesmethode die kinderen van groep 1 t/m 8 leert respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag.

De leerlingen en hun ouders kunnen bij problemen terecht bij de vertrouwenspersonen. Dit zijn Sandra Gaakeer en Hanneke Mosterd. Zij gaan 1 keer per jaar de klassen rond om over allerlei onderwerpen met de kinderen te praten.

Als er op school sprake is van pesten, treedt het antipestprotocol in werking. Dit wordt besproken met de ouders, de betrokken leerlingen, de leerkrachten en het zorgteam.

Op het plein

Op het plein gelden er pleinregels en zijn er altijd leerkrachten die surveilleren.

Sinds 2016 hebben we kinderpleinwacht. Dit zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die zich hebben opgegeven voor een zogenaamde mediationtraining waarna zij 1 of 2 keer in de week in de pauze buiten lopen. De pleinwachters lopen rond en helpen bij het oplossen van conflicten. Het doel hiervan is dat zowel de spelende kinderen als de pleinwachters leren dat ze voor hun deel zelf verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op het plein en dat ze veel dingen onderling op kunnen lossen; zonder tussenkomst van een volwassene. Ze gebruiken hierbij de Herstelrecht kaart en dragen hesjes. Zo zorgen de leerkrachten en de kinderpleinwachten voor een goede buitenspeeltijd.


Op school
Schoolbreed hebben we principeafspraken, dat zijn alles overkoepelende afspraken. Deze zijn zichtbaar in de school aanwezig.

We hebben op onze school een kinderraad. De kinderraad denkt mee over allerlei onderwerpen. Zij dragen ook ideeën en oplossingen aan die vanuit de kinderen komen.

Als u de school binnenkomt ziet u onze mooie trotskast. In ieder vak staat iets uit een klas waar de kinderen trots op zijn. Prominent in de gang zit de troostbeer. Dat is een knuffelbeer die met een kind mee naar huis gaat als deze een steuntje in de rug kan gebruiken. We hebben ook een troostkoffer Verlies en een troostkoffer Echtscheiding.

Op school draaien ongeveer 3 Kids’Skills-groepen. In deze groep ontwikkelen leerlingen op speelse wijze vaardigheden om problemen te overwinnen. Het is een praktische aanpak waarbij kinderen leren oplossingsgericht te denken, positief worden bevestigd en hun zelfvertrouwen wordt verbeterd.