1. Medezeggenschapsraad

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Onderwijs, de WMO, is iedere school verplicht tot het instellen van een medezeggenschapsraad. Dat betekent echter niet dat wij, de MR, ‘een verplicht nummer’ zijn. De medezeggenschapsraad van de Juliana van Stolbergschool probeert niet alleen vooraf te adviseren en achteraf in te stemmen, maar mee te praten tijdens het proces. Dat voorkomt onnodig werk en tijdrovende discussies.

Onze MR bestaat uit 3 gekozen ouders en 3 leerkrachten. Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen we met de directie. Bij complexe of bovenschoolse onderwerpen schuift soms het College van Bestuur aan om toelichting te geven.

Omdat we het belangrijk vinden te weten wat er leeft onder de ouders, wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de zogenaamde “resonancegroep” waar ouders kunnen meepraten en denken over bepaalde onderwerpen. Iedere ouder kan hier aan deelnemen.

Twee leden van de MR, een ouder en een leerkracht, nemen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 2 basisscholen binnen de stichting Willem van Oranje, de GMR. De vergaderingen van de GMR worden altijd bijgewoond door het College van Bestuur.

Voor een goed functionerende MR zijn uw mening, vragen, op- of aanmerkingen over kleine of grote schoolse zaken onmisbaar. U kunt hiervoor persoonlijk contact opnemen met een van de MR-leden of gebruik maken van onderstaand mailadres.

Leden MR:

  1. Hubertine Schoep
  2. Erwin Bell(ouder)
  3. Rian Helmink (ouder)
  4. Avra van Daelen
(leerkracht)
  5. Isabella v/d Veer (leerkracht)
  6. Ellen Verhoef (leerkracht)

 

Vergaderdata:

11 oktober 

29 november

10 januari

7 maart

11 april

23 mei

27 juniMailadres: juliana_van_stolberg_mr@wvoranje.nl

Verslag Medezeggenschapsraad Juliana van Stolberg 2014-2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Juliana van Stolbergschool schooljaar 2014-2015.pdf